[:sl]

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne strani www.gregorlisjak.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za poslovanje.

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.gregorlisjak.com ter se z njimi strinja.

1. PODATKI O PONUDNIKU

Kmetija Gregor Lisjak, Krkavče 6a, 6274 Šmarje, Slovenija, KMG-MID: 100319313, davčna št: 11970715.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga,
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla.

3. NAROČILA

Kupec odgovarja za podatke dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačnega naslova.

Po oddaji naročila kupec prejme preko elektronske pošte pogodbo (račun). Pogodba (račun) je v elektronski obliki shranjena na strežniku in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

4. ODPREMA BLAGA

Vse pošiljke pošiljamo prek DPD ali Gold Express. Vse pošiljke so zavarovane in Vam v primeru poškodovanja pošiljke, le to zamenjamo z novo ali vrnemo vaš denar; v primeru poškodovanja pošiljke nas zato na to prosimo opozorite.

Cene pošiljanja za Slovenijo:
Za naročila do 100,00 EUR znaša poštnina 3,90 EUR, za naročila nad 100,00 EUR pa je poštnina brezplačna.

Cene pošiljanja po EU:
Za pošiljke v vrednosti do 180,00 EUR v države Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Češka, Luksemburg, Madžarska, Danska, Poljska, Slovaška, Italija in Francija znaša poštnina 10,00 EUR; za pošiljke v vrednosti nad 180,00 EUR je poštnina brezplačna.
Za pošiljke v vrednosti do 180,00 EUR v države Švedska, Irska, Latvija, Litva, Estonija, Španija, Portuglaska, Finska, Romunija, Buglarija, Grčija znaša poštnina 15,00 EUR; za pošiljke v vrednosti nad 180,00 EUR je poštnina brezplačna.

Cene pošiljanja na Hrvaško:
Za naročila do 150,00 EUR znaša poštnina 9,00 EUR; za naročila nad 150,00 EUR pa je poštnina brezplačna.

5. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči (na kontaktni e-naslov info@gregorlisjak.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 10 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračilo kupnine se nakaže na transakcijski ( osebni ) račun kupca, ki ga sporoči v obvestilu o vračilu blaga oz. na PayPal, če je bilo naročilo plačano s PayPalom. Stroški pošiljanja, ki jih je imel prodajalec za poslati pošiljko kupcu, kupcu ne bodo vrnjeni (ne v primeru vrnitve pošiljke, ne v primeru neprevzema pošiljke).

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Blago se vrne ponudniku na naslov: Kmetija Gregor Lisjak, Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenija.

6. CENE

Cene so v evrih z DDV. Cena navedena ob posamezni steklenici ne vsebuje stroškov pošiljanja.

Cena izpisana ob koncu naročila je končna cena, ki vsebuje tudi strošek pošiljanja.

Ponudnik krije stroške pakiranja in embalaže.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila t.j. na dan zaključka in oddaje naročila.

7. PLAČILNI POGOJI

Ponudnik zagotavlja naslednje načine plačila;

 • plačilo po predračunu: plačilo opravite na naš bančni račun, po prejetem nakazilu pa naročilo nato odpošljemo;
 • plačilo po povzetju: to je možno le za dostavo na naslove v Sloveniji;
 • PayPal in kreditne kartice.

8. VARNOST

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

9.VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo.

10. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.

Prodajalec si bo vseskozi prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

[:en]

Terms and Conditions

The Buyer confirms that it is aware of the full text of the General Terms and Conditions of Business on the www.gregorlisjak.com website and agrees with them.

1. DETAILS OF THE SELLER

Kmetija Gregor Lisjak, Krkavče 6a, 6274 Šmarje, Slovenija, KMG-MID: 100319313, VAT number: 11970715.

2. ACCESSIBILITY OF INFORMATION

The Tenderer undertakes to always provide the buyer with the following information:

– company identity (name and registered office, registry number),
-contact information that enables the user to quickly and effectively communicate (e-mail, telephone),
-essential characteristics of the goods,
-accessibility of articles (every article that is on offer on the site should be accessible within a reasonable time),
-terms of delivery of articles (manner, place and deadline of delivery),
-all prices must be clearly and unambiguously determined and must be shown, whether they already contain taxes and transport costs,
-method of payment and delivery,
-a time limit within which it is still possible to withdraw from the contract and the conditions for withdrawal; moreover, also if and how much the customer refunds a refund.

3. ORDERS

The buyer is responsible for the data given in the process of executing the order. The seller is not liable for possible delivery errors due to the wrong address.

After the contract is awarded, the buyer receives a contract (account) via e-mail. The contract (account) is stored in electronic form on the server and available to the customer at any time in its user profile.

4. SHIPPING

Delivery  is performed by DPD or Gold Express. All consignments are insured and, in case of damage to the shipment, we only replace it with a new one or return your money.

Shipping rates for Slovenia:
For orders up to 100,00 EUR the postage costs 3,90 EUR. For orders over 100,00 EUR postage is free of charge.

Shipping rates for EU countries:
For shipments to Austria, Belgium, Germany, Czech Republic, Luxembourg, Hungary, Denmark, Poland, Slovakia, Italy and France postage costs  10,00 EUR.
For shipments to Sweden, Ireland, Latvia, Lithuania, Estonia, Spain, Portugal, Finland, Romania and Bulgaria shipping costs 15,00 EUR.
For orders over 180,00 EUR shippment is free of charge in all EU countries.

Shipping rates for Croatia:
For orders up to 150,00 EUR the postage costs 9,00 EUR. For orders over 150,00 EUR postage is free of charge.

5. THE RIGHT TO PAYMENT OF PURCHASE, REFUND OF GOODS

The buyer has the right to notify the seller at the contact email info@gregorlisjak.com , within 15 days of the acceptance of the goods, to withdraw from the contract, without having to state the reason for his decision. The only cost charged to the buyer in respect of cancellation is the cost of returning the goods. Goods must be returned to the seller no later than within 10 days of the canceled notice of cancellation (purchase).

The goods received must be returned undamaged and unchanged, unless the goods have been destroyed, defective, lost or reduced, without the consumer being guilty.

Repayment of payments will be made as soon as possible and at the latest within 30 days from the receipt of the notice of withdrawal. The refund of the purchase price is credited to the buyer’s transaction (personal) account, which is communicated in the Return and Return Notice. on PayPal if the order was paid with PayPal.

Shipping costs incurred by the seller to send the shipment to the buyer will not be refunded to the buyer (not in the case of return of the shipment, not in case of non-acceptance of the shipment).

The return of the goods received to the seller within the deadline for withdrawal from the contract shall be considered a notice of withdrawal.

The goods are returned to the seller at the address: Kmetija Gregor Lisjak, Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenia.

6. PRICES

Prices are in Euros with VAT included. The price indicated for each product does not contain shipping costs.

The price printed at the end of the order is the final price, which also includes the shipping cost.

The seller covers the costs of packaging and packaging.

The seller reserves the right to change prices. The price that is published on the day of the order – on the day of completion and award of the contract.

7. PAYMENT TERMS

The provider provides the following payment methods;

– payment by pro forma: The buyer receives an invoice by email to the specified email address in the order. After payment of the pro forma invoice, the shipment is sent within the agreed time limit.
-cash on delivery: Cash on delivery is only possible for deliveries in Slovenia.
-PayPal and Credit Cards.

8. SAFETY

The provider uses appropriate technological and organizational means to protect the transmission and storage of personal data and payments.

9. PRIVACY AND SECURITY OF PERSONAL DATA

The Tenderer undertakes to permanently protect all personal data. These will be used exclusively for the management of invoices, offers and other necessary documentation.

10. COMPLAINTS AND DISPUTES

The bidder is obliged to establish an effective complaints handling system. The bidder will endeavor to deal with the complaint as soon as possible and inform the buyer about this.

The seller will make every effort to settle any dispute by mutual consent.

[:de]

Geschäftsbedingungen

Der Käufer bestätigt, dass er den vollständigen Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.gregorlisjak.com kennt und ihnen zustimmt.

1. ANGABEN ZUM VERKÄUFER

Kmetija Gregor Lisjak, Krkavče 6a, 6274 Šmarje, Slowenien, KMG-MID: 100319313, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 11970715.

2. ZUGÄNGLICHKEIT VON INFORMATIONEN

Der Bieter verpflichtet sich, dem Käufer stets folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

– Unternehmensidentität (Name und Sitz, Registernummer),
-Kontaktinformationen, die dem Benutzer eine schnelle und effektive Kommunikation ermöglichen (E-Mail, Telefon),
-wesentliche Merkmale der Ware,
– Zugänglichkeit von Artikeln (jeder Artikel, der auf der Seite angeboten wird, sollte innerhalb einer angemessenen Zeit zugänglich sein),
– Lieferbedingungen für Artikel (Art, Ort und Frist der Lieferung),
-alle Preise müssen klar und eindeutig ermittelt und ausgewiesen werden, ob sie bereits Steuern und Transportkosten enthalten,
-Zahlungs- und Versandart,
– eine Frist, innerhalb derer es noch möglich ist, vom Vertrag zurückzutreten, und die Bedingungen für den Rücktritt; im Übrigen auch, ob und in welcher Höhe der Kunde eine Rückerstattung erstattet.

3. BESTELLUNGEN

Der Käufer ist für die im Rahmen der Bestellabwicklung angegebenen Daten verantwortlich. Der Verkäufer haftet nicht für mögliche Lieferfehler aufgrund der falschen Adresse.

Nach Auftragserteilung erhält der Käufer einen Vertrag (Rechnung) per E-Mail. Der Vertrag (Account) wird in elektronischer Form auf dem Server gespeichert und steht dem Kunden jederzeit in seinem Benutzerprofil zur Verfügung.

4. VERSAND

Die Lieferung erfolgt durch DPD oder Gold Express. Alle Sendungen sind versichert und im Falle einer Beschädigung der Sendung ersetzen wir diese nur durch eine neue oder erstatten Ihnen Ihr Geld zurück.

Versandkosten für Slowenien:
Bei einem Bestellwert bis 100,00 EUR betragen die Versandkosten 3,90 EUR. Ab einem Bestellwert von 100,00 EUR ist der Versand kostenfrei.

Versandkosten für EU-Länder:
Für Sendungen nach Österreich, Deutschland, Belgien, Tschechien, Niederlande, Luxemburg, Ungarn, Dänemark, Polen, Slowakei, Italien und Frankreich betragen die Versandkosten EUR 10,00, ab einem Bestellwert von EUR 180,00 ist der Versand versandkostenfrei.
Für Sendungen nach Schweden, Irland, Lettland, Litauen, Estland, Spanien, Portugal, Finnland, Rumänien, Bulgarien betragen die Versandkosten 15,00 EUR; ab einem Bestellwert von 180,00 EUR ist der Versand versandkostenfrei.

Versandkosten für Kroatien:
Bei Bestellungen bis 150,00 EUR Versandkosten 9,00 EUR. Ab einem Bestellwert von 150,00 EUR ist der Versand kostenfrei.

5. DAS RECHT AUF ZAHLUNG DES KAUFS, RÜCKERSTATTUNG DER WAREN

Der Käufer hat das Recht, den Verkäufer unter der Kontakt-E-Mail info@gregorlisjak.com innerhalb von 15 Tagen nach Annahme der Ware über den Rücktritt vom Vertrag zu informieren, ohne Gründe für seine Entscheidung angeben zu müssen. Die einzigen Kosten, die dem Käufer im Zusammenhang mit der Stornierung in Rechnung gestellt werden, sind die Kosten für die Rücksendung der Waren. Die Ware ist spätestens innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Widerrufserklärung (Kauf) an den Verkäufer zurückzusenden.

Die erhaltene Ware muss unbeschädigt und unverändert zurückgesendet werden, es sei denn, die Ware wurde ohne Verschulden des Verbrauchers zerstört, defekt, verloren oder reduziert.

Die Erstattung von Zahlungen erfolgt schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Widerrufserklärung. Die Rückerstattung des Kaufpreises wird dem Transaktions- (persönlichen) Konto des Käufers gutgeschrieben, das in der Rückgabe- und Rückgabebelehrung mitgeteilt wird. auf PayPal, wenn die Bestellung mit PayPal bezahlt wurde.

Versandkosten, die dem Verkäufer entstehen, um die Sendung an den Käufer zu senden, werden dem Käufer nicht erstattet (nicht bei Rücksendung der Sendung, nicht bei Nichtannahme der Sendung).

Die Rücksendung der erhaltenen Ware an den Verkäufer innerhalb der Rücktrittsfrist gilt als Rücktrittserklärung.

Die Ware wird an den Verkäufer unter folgender Adresse zurückgesandt: Kmetija Gregor Lisjak, Šalara 28b, 6000 Koper, Slowenien.

6. PREISE

Die Preise sind in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der für jedes Produkt angegebene Preis enthält keine Versandkosten.

Der am Ende der Bestellung aufgedruckte Preis ist der Endpreis, der auch die Versandkosten beinhaltet.

Die Kosten für Verpackung und Verpackung trägt der Verkäufer.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Preise zu ändern. Der Preis, der am Tag der Bestellung veröffentlicht wird – am Tag der Fertigstellung und Auftragsvergabe.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Der Anbieter stellt folgende Zahlungsmethoden zur Verfügung;

– Zahlung per Proforma: Der Käufer erhält eine Rechnung per E-Mail an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse. Nach Bezahlung der Pro-forma-Rechnung wird die Sendung innerhalb der vereinbarten Frist versandt.
– Nachnahme: Nachnahme ist nur für Lieferungen in Slowenien möglich.
-PayPal und Kreditkarten.

8. SICHERHEIT

Der Anbieter setzt angemessene technische und organisatorische Mittel ein, um die Übermittlung und Speicherung personenbezogener Daten und Zahlungen zu schützen.

9. DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT PERSÖNLICHER DATEN

Der Bieter verpflichtet sich, alle personenbezogenen Daten dauerhaft zu schützen.

These will be used exclusively for the management of invoices, offers and other necessary documentation.

 1. COMPLAINTS AND DISPUTES

The bidder is obliged to establish an effective complaints handling system. The bidder will endeavor to deal with the complaint as soon as possible and inform the buyer about this.

The seller will make every effort to settle any dispute by mutual consent.

[:it]

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne strani www.gregorlisjak.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za poslovanje.

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.gregorlisjak.com ter se z njimi strinja.

1. PODATKI O PONUDNIKU

Kmetija Gregor Lisjak, Krkavče 6a, 6274 Šmarje, Slovenija, KMG-MID: 100319313, davčna št: 11970715.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga,
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla.

3. NAROČILA

Kupec odgovarja za podatke dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačnega naslova.

Po oddaji naročila kupec prejme preko elektronske pošte pogodbo (račun). Pogodba (račun) je v elektronski obliki shranjena na strežniku in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

4. ODPREMA BLAGA

Vse pošiljke pošiljamo prek DPD ali Gold Express. Vse pošiljke so zavarovane in Vam v primeru poškodovanja pošiljke, le to zamenjamo z novo ali vrnemo vaš denar; v primeru poškodovanja pošiljke nas zato na to prosimo opozorite.

Cene pošiljanja za Slovenijo:
Za naročila do 100,00 EUR znaša poštnina 3,90 EUR, za naročila nad 100,00 EUR pa je poštnina brezplačna.

Cene pošiljanja po EU:
Za pošiljke v vrednosti do 180,00 EUR v države Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Češka, Luksemburg, Madžarska, Danska, Poljska, Slovaška, Italija in Francija znaša poštnina 10,00 EUR; za pošiljke v vrednosti nad 180,00 EUR je poštnina brezplačna.
Za pošiljke v vrednosti do 180,00 EUR v države Švedska, Irska, Latvija, Litva, Estonija, Španija, Portuglaska, Finska, Romunija, Buglarija, Grčija znaša poštnina 15,00 EUR; za pošiljke v vrednosti nad 180,00 EUR je poštnina brezplačna.

Cene pošiljanja na Hrvaško:
Za naročila do 150,00 EUR znaša poštnina 9,00 EUR; za naročila nad 150,00 EUR pa je poštnina brezplačna.

5. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči (na kontaktni e-naslov info@gregorlisjak.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 10 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračilo kupnine se nakaže na transakcijski ( osebni ) račun kupca, ki ga sporoči v obvestilu o vračilu blaga oz. na PayPal, če je bilo naročilo plačano s PayPalom. Stroški pošiljanja, ki jih je imel prodajalec za poslati pošiljko kupcu, kupcu ne bodo vrnjeni (ne v primeru vrnitve pošiljke, ne v primeru neprevzema pošiljke).

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Blago se vrne ponudniku na naslov: Kmetija Gregor Lisjak, Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenija.

6. CENE

Cene so v evrih z DDV. Cena navedena ob posamezni steklenici ne vsebuje stroškov pošiljanja.

Cena izpisana ob koncu naročila je končna cena, ki vsebuje tudi strošek pošiljanja.

Ponudnik krije stroške pakiranja in embalaže.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila t.j. na dan zaključka in oddaje naročila.

7. PLAČILNI POGOJI

Ponudnik zagotavlja naslednje načine plačila;

 • plačilo po predračunu: plačilo opravite na naš bančni račun, po prejetem nakazilu pa naročilo nato odpošljemo;
 • plačilo po povzetju: to je možno le za dostavo na naslove v Sloveniji;
 • PayPal in kreditne kartice.

8. VARNOST

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

9.VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo.

10. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.

Prodajalec si bo vseskozi prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

[:]

error: Content is protected.