Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnost: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

3. javni razpis za podukrep 6.1

Gregor Lisjak, KMG-MID 100319313 je prejemnik sredstev iz navedenega ukrepa. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.

Cilja podukrepa sta:
– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Izpolnjeni cilji:
– 1.1 Povečanje obsega proizvodnih kapacitet v % glede na vstopne kapacitete ha PKP:Na kmetiji smo povečali obdelovalne kmetijske površine (KZU v RKG). Povečali smo skupne površine oljčnikov za 0,39 ha. Uredili smo zaraščeno površino in jo zasadili z oljkami.
– 6.9 Nakup nove specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih: mulčer, rahljalnik, cisterna (za prevoz vode za zalivanje), enoosna prikolica.
– 6.5 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo,
– 5.1. Sodelovanje z raziskovalnimi skupinami,
– 5.4. Uvedba ali posodobitev IKT: Nov računalnik,
– 7.5. Uvedba sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo pozebo in sušo,
– 10.4. Udeležba v izobraževanjih, povezanimi s tujimi jeziki.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (EK – ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnost: Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila (KOPOP – ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno
gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja
podnebnim spremembam.

Naziv aktivnost: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi

omejitvami (OMD – ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih
območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju
sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.